banner4

Naše společnost provádí:

 • Zemní práce
 • Vodohospodářské práce
 • Budování kanalizačních a vodovodních řadů a přípojek
 • Revitalizace vodních toků a malých vodních nádrží a další stavební činnosti
 • Posuzování vlivů na životní prostředí 
  zpracování dokumentace a posudků EIA
 • Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • Realizace geologických prací v oblasti sanační geologie (sanace)
 • Nakládání s nebezpečnými odpady, nakládání s odpady
  realizace sanačních prací (odtěžba, odvoz kontaminovaných odpadů k odstranění, nakládání s odpady včetně nebezpečných, čerpání a odvoz kontaminovaných vod, provozování stripovacích aparatur, aplikace biopreparátu in-situ, rekultivace zasaženého území, atd.)
 • Poradenství v oblasti životního prostředí
  poradenská činnost v oblasti ŽP, IPPC,  odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, vodního hospodářství, prevence závažných havárií a nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně předkládání návrhů a řešení opatření k efektivnějšímu provádění souvisejících činností

Oprávnění:

 • Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP (EIA). MŽP ČR, 2007
 • Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zák. o odpadech, MŽP ČR 2007
 • Soudní znalectví v oboru chemie a ochrana přírody
 • Oprávnění k nezávislým odběrům vzorků vod a odpadů